Privacy Statement

Aurora Uitvaart Beheer B.V. , en de werkmaatschappijen GUV Uitvaartverzekering N.V., GUV Uitvaartverzorging B.V., GUV Facilitair B.V. (gezamenlijk verder genoemd Aurora)

Allen gevestigd aan Romienendiek 2b, Aalten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Romienendiek 2b, Postbus 41, 7120 AA  Aalten, +31 0800 0809 (gratis)., www.guv.nl

L.J. van Asselt is de Privacy Verantwoordelijke bij Aurora en te bereiken via directie@guv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aurora verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijkerwijs van u verwerken:

- Voor- en achternaam; - Geslacht; - Geboortedatum; - Geboorteplaats; - Adresgegevens;

- Telefoonnummer; - E-mailadres; - Bankrekeningnummer.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GUV Uitvaartverzekering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid; - burgerservicenummer (BSN). ter identificatie en voor contact met de belastingdienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aurora verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om goederen en diensten bij u af te leveren;

- GUV Uitvaartverzekering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens t.a.v. de aanlevering aan de belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Aurora neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aurora) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aurora bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In het algemeen is deze bewaartermijn 10 jaar.

Een uitzondering is GUV Uitvaartverzekering: Omdat uitvaartverzekeringsgegevens geregistreerd moeten blijven tot aan uw overlijden worden deze dus altijd bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aurora verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden

indien dit nodig is voor de directe uitvoering van een gesloten overeenkomst.

 

GUV Uitvaartverzekering N.V.:

De gezondheidsgegevens van een potentiële verzekerde kunnen, indien dit nodig is voor het geven van een medisch advies over uw gezondheid, aan de medisch adviseur verstrekt worden om te bepalen of een toeslag van toepassing is. Met een medisch adviseur die uw gegevens beoordeeld in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Aurora Uitvaart Beheer B.V.:

De data worden gecodeerd opgeslagen en bewaard in een back-up door een derde partij met wie wij een verwerkers overeenkomst gesloten hebben.

Aurora blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aurora gebruikt de volgende cookies op haar website:

Cookie:                                              Wordt gebruikt voor:

https://guv.provider.aggeloo.com condoleanceregister op website
https://www.guv.nl                           google analytics
https://www.guv.nl                          sessiegegevens voor magento (werking site)
https://www.guv.nl                          sessiegegevens voor premieberekeningsmodule
https://www.google.com                 google maps
Link naar twitter                               cookie op twitter site van twitter met GUV gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

GUV Uitvaartverzekering:

Het verwijderen kan in verband met de noodzakelijke administratie van de verzekeringsgegevens niet. Gebruikt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GUV Uitvaartverzekering, dan zullen wij de verzekering(en) die bij GUV Uitvaartverzekering lopen moeten beëindigen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar directie@guv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aurora wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aurora neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het bovenaan genoemde telefoonnummer of via directie@guv.nl